Ailein Duinn

Gura mise tha fo èislean
Moch sa’ mhadainn is mi ‘g èirigh

Ò hì, shiubhalainn leat…
Hì rì bhò, hò rù bhì
Hì rì bhò, hò rinn ò hò
Ailein Duinn, ò hì shiubhalainn leat

Ma ’s e ‘n cluasag dhut a ghaineamh
Ma ’s e leabaidh dhut an gheamainn

Ò hì, shiubhalainn leat…
Hì rì bhò, hò rù bhì
Hì rì bhò, hò rinn ò hò
Ailein Duinn, ò hì shiubhalainn leat

Ma ’s en t-iasg do choinlean geala
Ma ’s na ròin do luchd-faire

Ò hì, shiubhalainn leat…
Hì rì bhò, hò rù bhì
Hì rì bhò, hò rinn ò hò
Ailein Duinn, ò hì shiubhalainn leat

Dh’òlainn deoch ge boil le càch e
Dè dh’fhuil do choim ’s tu ‘n
Dèidh do bhathadh…

Ò hì, shiubhalainn leat…
Hì rì bhò, hò rù bhì
Hì rì bhò, hò rinn ò hò
Ailein Duinn, ò hì shiubhalainn leat

 

– Capercaillie, Rob Roy

Ubi caritas et amor

Ubi caritas et amor, Deus ibi est.
Congregavit nos in unum Christi amor.
Exultemus, et in ipso iucundemur.
Temeamus, et amemus Deum vivum.
Et ex corde diligamus nos sincero.

Ubi caritas et amor, Deus ibi est.
Simul ergo cum in unum congregamur:
Ne nos mente dividamur caveamus.
Cessent iurgia maligna, cessent lites.
Et in medio nostri sit Christus Deus.

Ubi caritas et amor, Deus ibi est.
Simul quoque cum beatis videamus,
Glorianter vultum tuum, Christe Deus.
Gaudium quod est immensum, atque probum:
Saecula per infinita saeculorum.
Amen.