Φῶς Ἱλαρόν

May 22, 2016 - Reading time: ~1 minute

Phôs hilaròn hagías dóxēs, athanátou Patrós,
       ouraníou, hagíou, mákaros, Iēsoû Christé,
   elthóntes epì tḕn hēlíou dýsin, idóntes phôs hesperinón,
       hymnoûmen Patéra, Hyión, kaì Hágion Pneûma, Theón.
   Áxión se en pâsi kairoîs hymneîsthai phōnaîs aisíais,
       Hyiè Theoû, zoḕn ho didoús, diò ho kósmos sè doxázei.

{x} {xx}