Ailein Duinn

Gura mise tha fo èislean
Moch sa’ mhadainn is mi ‘g èirigh

Ò hì, shiubhalainn leat…
Hì rì bhò, hò rù bhì
Hì rì bhò, hò rinn ò hò
Ailein Duinn, ò hì shiubhalainn leat

Ma ’s e ‘n cluasag dhut a ghaineamh
Ma ’s e leabaidh dhut an gheamainn

Ò hì, shiubhalainn leat…
Hì rì bhò, hò rù bhì
Hì rì bhò, hò rinn ò hò
Ailein Duinn, ò hì shiubhalainn leat

Ma ’s en t-iasg do choinlean geala
Ma ’s na ròin do luchd-faire

Ò hì, shiubhalainn leat…
Hì rì bhò, hò rù bhì
Hì rì bhò, hò rinn ò hò
Ailein Duinn, ò hì shiubhalainn leat

Dh’òlainn deoch ge boil le càch e
Dè dh’fhuil do choim ’s tu ‘n
Dèidh do bhathadh…

Ò hì, shiubhalainn leat…
Hì rì bhò, hò rù bhì
Hì rì bhò, hò rinn ò hò
Ailein Duinn, ò hì shiubhalainn leat

 

– Capercaillie, Rob Roy